Destacados

ASSOCIACIÓ D´ESTUDIS FALLERS: PREMI MOCADOR D’ASSAIG SOBRE FALLES I CULTURA POPULAR D’UN LLIBRET DE FALLA

Convocada la primera edició del Premi Mocador d’Assaig sobre Falles i Cultura Popular, publicat en un llibret de falla de la Comunitat Valenciana‏.

PREMI MOCADOR D’ASSAIG SOBRE FALLES I CULTURA POPULAR

D’UN LLIBRET DE FALLA

logo Premi Mocador

L’Associació Cultural Falla el Mocador i l’Associació d’Estudis Fallers, amb el patrocini de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt, Departament de Cultura, convoquen la primera edició del Premi Mocador d’Assaig sobre Falles i Cultura Popular, publicat en un llibret de falla, amb l’objectiu de premiar l’esforç que fan les comissions falleres en els llibrets, que els publiquen com a vehicle de comunicació amb la resta del món promocionant l’ús del valencià.

El premi estarà dividit en dues parts, que podran quedar desertes. La primera està destinada als articles publicats en llibrets de la Comunitat Valenciana, anomenat Premi Mocador, i un accèssit dedicat al millor article publicat en un llibret de falla de la comarca del Camp de Morvedre, anomenat Premi Emili Llueca.

Ambdós premis poden ser acumulatius.

Els participants hauran d’acollir-se a les següents bases:

PRIMERA

Els assajos han de tractar qualsevol tema relacionat amb les Falles i la cultura popular, estar redactats en valencià i publicar-se en un llibret gran o infantil de qualsevol comissió fallera de l’exercici 2009-2010.

SEGONA

Els assajos hauran de tindre una extensió mínima de 8.000 caràcters i es podran entregar per dues vies:

· P   Per correu postal (posant en el sobre PREMI MOCADOR ) a l’adreça:

A.C. Falla el Mocador

Apartat de Correus 165

46.500 Sagunt ( València)

· P   Per correu electrònic a: premimocador@fallaelmocador.morvedre.info

Es farà constar el nom i telèfon de l’autor o autors i el nom i telèfon de la persona de contacte de la comissió fallera que publica l’assaig en el seu llibret. Es pot fer constar també adreça de correu electrònic.

En qualsevol cas, l’A.C. Falla el Mocador garantirà l’anonimat davant els membres del jurat.

TERCERA

El límit d’admissió seran les 00.00 hores del dia 14 de Febrer de 2010.

QUARTA

S’estableix un premi i un accèssit dotat amb 2.000 euros, dividits en les dues parts abans esmentades.

Per al Premi Mocador hi haurà un premi de 1.200 euros, dividit al 50 % entre l’autor o autors de l’assaig i la comissió de la falla que el publica al seu llibret (600 euros per a l’autor i 600 euros per a la comissió), amb l’acompanyament d’un diploma i estendard acreditatius.

També es lliuraran 800 euros a l’accèssit comarcal, Premi Emili Llueca, dividit al 50 % per a l’autor i la comissió on es publique (400 euros per a l’autor i 400 euros per a la comissió), amb l’acompanyament d’un diploma i estendard acreditatius.

L’entrega efectiva de la dotació econòmica estarà supeditada a la presentació d’un exemplar del llibret de la falla on es publica l’assaig premiat.

La dotació econòmica en ambdós premis, Mocador i Emili Llueca, tindrà la retenció tributària que indique la llei.

CINQUENA

La participació en el premi es farà de comú acord entre l’autor o autors i la comissió de la falla que publica l’assaig. Es podran presentar al premi tantes obres com es vulga.

SISENA

El jurat estarà format per cinc persones relacionades amb l’àmbit de
les Falles i la cultura popular designades per les entitats
convocants. Un membre de l’A.C. Falla el Mocador actuarà com a secretari del jurat, sense vot. La composició del jurat es farà pública després del 14 de febrer de 2010.

SETENA

L’acte d’entrega dels premis tindrà lloc en la presentació del llibret de l’Associació Cultural Falla el Mocador per a les Falles de 2010 i s’anunciarà amb antelació a tots els participants,

El veredicte del jurat es publicarà en la pàgina web de l’A.C. Falla el Mocador (http://fallaelmocador.blogspot.com), en la pàgina web de l’Associació d’Estudis Fallers (www.estudisfallers.org) i en el mitjà oficial del Premi Morvedre.info (http://morvedre.info).

VUITENA

L’Associació Cultural Falla el Mocador i l’Associació d’Estudis Fallers es reserven el dret de reproduir l’assaig premiat.

NOVENA

La presentació d’obres al premi comporta la plena acceptació de les bases. L’incompliment de les bases serà motiu d’exclusió del concurs.

En les circumstàncies no previstes en les bases, els participants
s’han d’ajustar a allò que resolguen els convocants.

Sagunt, desembre de 2009.

Col·laboren l’Ajuntament de Sagunt, la Universitat de València, el Gabinet de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Sagunt, la Fundació Bancaixa de Sagunt i l’A.C. L’Arxiu-Camp de Morvedre.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter